Introduction

International Valuation Standards have been translated by ASA Europe.The official Czech translation of the International Valuation Standards 2017 was prepared in cooperation of the International Valuation Standards Council and the ASA European Chapter. The American Society of Appraisers (ASA) is the oldest multidisciplinary valuation organization established in the US in 1952. ASA actively operates in North America, Europe, China, Japan and Australia. The ASA European Chamber was established in 2015.

Úvod

Mezinárodní oceňovací standardy přeložila ASA Europe. Český překlad Mezinárodních oceňovacích standardů 2017 byl připraven ve spolupráci organizace International Valuation Standards Council a Evropské komory ASA. ASA (American Society of Appraisers) je nejstarší víceoborová oceňovací organizace založená v roce 1952 v USA. ASA aktivně působí v Severní Americe, Evropě, Číně, Japonsku a Austrálii. Evropská komora ASA byla založena v roce 2015.

Czech translation of international valuation standards 2017

Where to buy

E-shop of the publishing house Ekopress [direct link to book]

Bookstore at the University of Economics, Old building

Address: náměstí W. Churchilla 4, Praha - Žižkov

Tel.: 00420 224 098 210, 00420 773 552 020

[website of the bookstore]

Other bookstores [link]

 

Preview

Contents and introduction (PDF)

Kde lze zakoupit

E-shop vydavatelství Ekopress [přímý odkaz]

Knihkupectví Ekopress v sídle Vysoké školy ekonomické v Praze na Žižkově

Addresa: náměstí W. Churchilla 4, Praha - Žižkov

Tel.: 224 098 210, 773 552 020

[webové stránky]

Ostatní knihkupectví [odkaz]

 

Ukázka

Obsah a úvod (PDF)

Průvodní slovo

Vážení čtenáři, je mi potěšením Vám představit oficiální český překlad Mezinárodních oceňovacích standardů 2017.

Kvalitní oceňovací standardy slouží veřejnému zájmu, podporují stabilitu a věrohodnost finančních trhů a zvyšují důvěru v oceňovací profesi. Mezinárodní oceňovací standardy vycházejí z nejlepší mezinárodní praxe, stanovují širší rámec pro oceňování a podporují komplexní, úplný, vnitřně konzistentní, nezávislý a nestranný přístup k oceňování široké škály aktiv. Předmětné standardy používají profesionální oceňovatelé ve více než 90 zemích světa a podporují je vedoucí představitelé oceňovací praxe ve světě i v České republice.

Doufáme, že Mezinárodní oceňovací standardy vzhledem ke své tradici, pravidelným aktualizacím, mezinárodnímu charakteru, nezávislosti a vysoké kvalitativní úrovni poslouží jako vítaný opěrný pilíř pro odbornou veřejnost i v České republice.

Příjemné čtení přeje Jan Marek
vedoucí projektu překladu, prezident Evropské komory ASA a člen komise IVSC pro oceňování podniků